เทศบาลตำบลกลางดง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวจันทร์ทิพย์ โกศิยะกุล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/0899054194

 
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

 

นางสาวอริษราวัลย์ ทุมสิงห์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


ว่าง
นักวิชาการสุขาภิบาล


ว่าง
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล


ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ


นางประนอม จันทราภิรมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายเอี่ยม มงคลศร
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)


นายทูลใจ ศรีสว่าง
คนงานประจำรถขยะ


นายสมนึก พันธุ์วงศ์
คนงานประจำรถขยะ


นายวิเชียร แก้วการุณ
คนงานประจำรถขยะ


นายสมหมาย แก้วระหัน
คนงานประจำรถขยะ


นายสุทัศน์ สองเมือง
คนงานประจำรถขยะ


นายอนุรักษ์ สีเพ็ชร
คนงานประจำรถขยะ


นายอ๊อด สวยสะอาด
คนงานประจำรถขยะ


นายจำเนียร มงคลศร
คนงานประจำรถขยะ


นางสมฤดี หน่วยกลาง
คนงาน


ว่าง
คนงาน