เทศบาลตำบลกลางดง
สำนักปลัดเทศบาล

นางสาวฐิรัฐฌภรณ์ วงศ์ขันตี
หัวหน้าสำนักปลัด

 
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวปรียาวรรณ ชัยยะ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวสุนารี ทำสวน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวดวงกมล รอดเกลี้ยง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวศิรินทร์ทิพย์ จงปลูกกลาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายวาทะศิลป์ อภัยกาวี
นิติกรชำนาญการ


นายโชคชัย อินทรักษา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 
นางสาวดวงสมร ทองทับ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


จ่าเอกณรงค์ชัย สละ
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน


นางสาวบริสุทธิ์ แป้สูงเนิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวลัชชายา แท่นประยุทธ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายสมพงศ์ สอนด้วง
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)


นายวิทยา ใจมั่น
พนักงานขับรถดับเพลิง(ทักษะ)


นายมนตรี รักสุจริต
พนักงานขับรถดับเพลิง(ทักษะ)


นางสาวขจีวรรณ พิกุลทอง
คนงาน


นายมนตรี พุ่มพนม
คนงาน


นายสิริชัย วงษ์สุวรรณ
พนักงานดับเพลิง


นายสมศักดิ์ วงษ์สุวรรณ์
พนักงานดับเพลิง


นายนิมิตร ทรงงาม
พนักงานดับเพลิง


นายณัฐพชรธนา คงดี
พนักงานดับเพลิง


นายจตุพร ขุนประเสริฐ
พนักงานดับเพลิง


นายอลงกรณ์ มงคลวรวิบูล
พนักงานดับเพลิง