เทศบาลตำบลกลางดง
กองคลัง

นางสาวมณีรัตน์ เชิดชัยภูมิ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางชลิตษา พันชนะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


นายพิทักษ์พงศ์ อู๋สูงเนิน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้


นางสาวดวงพร มีทา
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน


นางสาวกนกวรรณ ฮวบกระโทก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวสุภาพร สายวุฒิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นายพงษ์พันธุ์ บุญญพันธุ์
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)


นายชัยณรงค์ หงษ์พฤกษ์
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ


นางสาวศศิธร กาด่านจาก
คนงาน


นางสาวกานต์พิชชา พันธ์นาเหนือ
คนงาน