เทศบาลตำบลกลางดง
หมู่บ้าน/ชุมชน

 

 

ลำดับที่
ชื่อชุมชน / ชื่อหมู่บ้าน
ปกครองโดย
1
ชุมชนบ้านญาติสามัคคี นางอังคณา แก้วเพชร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.กลางดง
2
ชุมชนบ้านญาติสามัคคี นางอังคณา  แก้วเพชร ประธานชุมชนบ้านญาติสามัคคี ม.3
3
ชุมชนชายเขา นายนิสิต  สบายวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ต.กลางดง
4
ชุมชนชายเขา นางสมมาต  มนทัศน์ ประธานชุมชนชายเขา  ม. 4
5
ชุมชนซับจำปา นางมาลัย  สอนด้วง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ต. กลางดง
6
ชุมชนซับจำปา นางมาลัย  สอนด้วง ประธานชุมชนซับจำปา ม. 6
7
ชุมชนราชโด นางณัฎฐพร   เปลื้องทุกข์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ต.กลางดง
8
ชุมชนราชโด นายวีรศักดิ์  ปล้องงูเหลือม ประธานชุมชนราชโด ม.7
9
ชุมชนซับตะเคียน นายประเสริฐ  ผูกพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 
10
ชุมชนซับตะเคียน นางสำรวย  เจริญผล ประธานชุมชนซับตะเคียน ม 10
11
ชุมชนตลาดใน นางศิริพร  จงนบกลาง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11  ต.กลางดง
12 ชุมชนตลาดใน นางนิศาชล  พิลมปอง ประธานชุมชนตลาดใน ม. 11
13 ชุมชนวัดกลางดง นางจุรีพร  ประจิตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12  ต.กลางดง
14 ชุมชนวัดกลางดง นางสาวจุรีพร  ประจิตร ประธานชุมชนวัดกลางดง  ม. 12
15 ชุมชนมิตรภาพ นายสมชาย บุญจง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13 ต.กลางดง
16 ชุมชนมิตรภาพ นายสมชาย  บุญจง ประธานชุมชนมิตรภาพ ม. 13
17
ชุมชนถนนโค้ง นางสมคิด  แก้วลำไย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 พญาเย็น 
18
ชุมชนถนนโค้ง นางวิไลวรรณ  ทองแย้ม ประธานชุมชนถนนโค้ง หมู่  8
19
ชุมชนพรหมปกาศิต นายนิวัฒน์  พรหมพันธุ์ใจ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 ตำบลพญาเย็น
20
ชุมชนพหรหมปกาศิต นายรังษี  แสงรุ่ง ประธานชุมชนพรหมปกาศิต ม. 10