เทศบาลตำบลกลางดง
สภาพทางสังคม

 

ด้านสังคม

    1 จำนวนประชากร ตามสถิติการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 30 เมษายน 2555 มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 5,134 คน ความหนาแน่นของจำนวนประชาชน 363.85 คน/ ตารางกิโลเมตร และแยกประชากรตามเพศ , ช่วงชั้นอายุ ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบจำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลกลางดง

 

ปี พ.ศ./อายุ (ปี )
2553
2554
2555
จำนวน (คน)
ชาย
หญิง
จำนวน (คน)
ชาย
หญิง
จำนวน (คน)
ชาย
หญิง
0 - 15
947
472
475
904
450
454
899
440
459
16 - 30
1,138
580
558
1,144
588
556
1,112
593
519
31 - 45
1,252
611
641
1,222
598
624
1,194
582
612
46 - 60
1,097
522
575
1,122
533
589
1,135
544
591
60 ปีขึ้นไป
720
311
409
758
325
433
794
335
459
รวม
5,154
2,496
2,658
5,150
2,656
2,494
5,134
2,494
2,640


ที่มา : งานทะเบียนราษฎร เทศบาลตำบลกลางดง
  วันที่ 30 เมษายน 2555    2 การศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

       การศึกษา ในเขตเทศบาลตำบลกลางดง มีโรงเรียน 2 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางดง ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเรียนเทศบาลตำบลกลางดง และศูนย์เด็กเล็กของเอกชนจำนวน 1 แห่ง สามารถให้บริการการศึกษาในระดับ อนุบาล - มัธยมศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

       1. โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม ซึ่งตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลกลางดงเนื้อที่ประมาณ 9.2 ไร่ โดยมีจำนวนนักเรียนและครู ดังนี้
            - ผู้อำนวยการ 1 คน
            - ครู 23 คน แยกเป็น ชาย 5 คน หญิง 18 คน
            - ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน
            - ภารโรง 1 คน แยกเป็น ชาย 1 คน หญิง - คน
            - จำนวนนักเรียนทั้งหมด 388 คน แยกเป็น ชาย 200 คน หญิง 188 คน
            - ชั้นอนุบาล จำนวน 40 คน แยกเป็น ชาย 16 คน หญิง 24 คน มีห้องเรียน 2 ห้อง
            - ชั้นประถม จำนวน 317 คน แยกเป็น ชาย 200 คน หญิง 117 คน มีห้องเรียน 10 ห้อง
            - ชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 112 คน แยกเป็น ชาย 65 คน หญิง 47 คน มีห้องเรียน 5 ห้อง
            อัตราครู : นักเรียน = 1 : 17 คน
            มีอาคารเรียนรวมทั้งหมด 4 หลัง จำนวนห้องเรียนรวมทั้งหมด 18 ห้อง
            ที่มา : โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
            วันที่ 27 พฤษภาคม 2554


        2. โรงเรียนวัดกลางดง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณวัดกลางดงริมทางรถไฟใกล้ตลาดใน ตำบลกลางดง เนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ โดยมีจำนวนนักเรียน และครู ดังนี้
            - ผู้อำนวยการ 1 คน
            - ครู 20 คน แยกเป็น ชาย 7 คน หญิง 13 คน
            - ภารโรง 1 คน แยกเป็น ชาย 1 คน หญิง - คน
            - พนักงานราชการ จำนวน 1 คน
            - จำนวนนักเรียนทั้งหมด 395 คน แยกเป็น ชาย 210 คน หญิง 219 คน
            - ชั้นอนุบาลจำนวน 69 คน แยกเป็น ชาย 38 คน หญิง 31 คน มีห้องเรียน 4 ห้อง
            - ชั้นประถมจำนวน 231 คน แยกเป็น ชาย 93 คน หญิง 138 คน มีห้องเรียน 12 ห้อง
            - ชั้นมัธยมศึกษา 95 คน แยกเป็น ชาย 44 คน หญิง 51 คน มีห้องเรียน 3 ห้อง
            อัตราครู : นักเรียน = 1: 20 คน
            มีอาคารเรียนรวมทั้งหมด 2 หลัง จำนวนห้องเรียนรวมทั้งหมด 22 ห้อง
            ที่มา : โรงเรียนวัดกลางดง
            วันที่ 27 พฤษภาคม 2555


       3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางดง ตั้งอยู่ในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลกลางดง รับเลี้ยงเด็กเล็กก่อนวัยเรียนโดยมีเด็กเล็ก จำนวน 66 คน มีครูพี่เลี้ยง 3 คน
       4. ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเรียนเทศบาลตำบลกลางดง ตั้งอยู่ ตั้งอยู่ในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลกลางดง เป็นสถานรับเลี้ยงก่อนวัยเรียน โดยมีเด็ก จำนวน 61 คน มีครูพี่เลี้ยง 2 คน

       การศาสนา ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม

       ในเขตเทศบาลตำบลกลางดง มีพุทธสถาน 4 แห่งและคริสต์สถาน 1 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

       1. วัดมิตรภาพวนาราม
       - ตั้งอยู่ที่เลขที่ 64 หมู่ที่ 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลกลางดง
       - เนื้อที่ประมาณ 25 ไร่
       - จำนวนพระสงฆ์ 30 รูป
       - จำนวนสามเณร - รูป
       - จำนวนแม่ชี - รูป
       - ศิษย์วัด 2 คน
       ที่มา : วัดมิตรภาพวนาราม
       วันที่ 28 เมษายน 2555

       2. วัดมิตรภาพ 2
       - ตั้งอยู่ข้างถนนมิตรภาพ ตำบลกลางดง
       - เนื้อที่ประมาณ 26 ไร่
       - จำนวนพระสงฆ์ 2 รูป
       - จำนวนสามเณร - รูป
       - จำนวนแม่ชี 1 รูป
       - ศิษย์วัด 2 คน
       ที่มา : วัดมิตรภาพ 2
       วันที่ 28 เมษายน 2555

       3. วัดถนนโค้ง
       - ตั้งอยู่ที่เลขที่ 84 หมู่ที่ 8 ถนนเทศบาล 1 ตำบลกลางดง
       - เนื้อที่ประมาณ 23 ไร่
       - จำนวนพระสงฆ์ 10 รูป
       - จำนวนสามเณร 3 รูป
       - จำนวนแม่ชี - รูป
       - ศิษย์วัด 5 คน
       ที่มา : วัดถนนโค้ง
        วันที่ 28 เมษายน 2554

       4 . วัดกลางดง
       - ตั้งอยู่ที่เลขที่ 806 หมู่ที่ 12 ตำบลกลางดง
       - เนื้อที่ประมาณ 20 ไร่
       - จำนวนพระสงฆ์ 12 รูป
       - จำนวนสามาเณร - รูป
       - จำนวนแม่ชี - รูป
       - ศิษย์วัด 2 คน
       ที่มา : วัดกลางดง
       วันที่ 28 เมษายน 2555

       5. วัดคาทอลิก ศาสนาสถานใช้ประกอบพิธีทางคริสต์ศาสนาเฉพาะในวันอาทิตย์ โดยมีสถานที่ตั้งอยู่ในบริเวณ สถานเลี้ยงเด็กรุ่งอรุณ เนอสเซอรี่ เลขที่ 146 หมู่ที่ 13 เนื้อที่ประมาณ 2 งาน

       ประเพณีศิลปวัฒนธรรม
       ในเขตเทศบาลตำบลกลางดงประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญ คือ วันสำคัญทางศาสนาต่างๆ เช่น วันมาฆบูชา, วันวิสาขบูชา,วันอาสาฬหบูชา ฯลฯ มีประเพณีที่สำคัญ เช่น วันสงกรานต์ ,วันเข้าพรรษา ,วันออกพรรษา ,วันลอยกระทง เป็นต้น

       3. การสาธารณสุข

       ในเขตเทศบาลตำบลกลางดงมีศูนย์สุขภาพชุมชน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกลางดง ซึ่งตั้งอยู่ถนนเทศบาล 13 ตำบลกลางดง บริการประชาชนในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียง และมีร้านขายยา จำนวน 4 แห่ง

       ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลกลางดง มีสถานีตำรวจภูธรตำบลกลางดง 1 แห่ง ตั้งอยู่ใกล้กับวัดกลางดงทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สำหรับสถิติอาชญากรรม ประเภทต่าง ๆ คดีที่เกิดและสถิติการจับกุม สามารถดูได้จากตารางข้างล่างนี้

สถิติอาญา 5 กลุ่ม สถานีตำรวจภูธรกลางดง เปรียบเทียบระหว่าง เดือนมกราคม - ธันวาคม 2553 กับเดือนมกราคม - ธันวาคม 2554

 

ประเภทความผิด
เดือน ม.ค. - ธ.ค. 53
เดือน ม.ค. - ธ.ค. 54
รับแจ้ง
จับ
รับแจ้ง
จับ
1. คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ        
1.1 ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
2
1
2
2
1.2 ปล้นทรัพย์
-
-
-
-
1.3 ชิงทรัพย์ (รวม)
-
-
1
1
1.4 ลักพาตัวเรียกค่าไถ่
-
-
-
-
1.5 วางเพลิง
-
-
-
-
รวมกลุ่มที่ 1
2
1
3
3
2. คดีต่อชีวิตร่างกายและเพศ        
2.1 ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
2
1
2
2
2.2 ฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา
-
-
-
-
2.3 ทำให้ตายโดยประมาท
-
-
-
-
2.4 พยายามฆ่า
1
1
1
1
2.5 ทำร้ายร่างกาย
19
18
1
1
2.6 ข่มขืนกระทำชำเรา
2
2
1
1
รวมกลุ่มที่ 2
24
22
5
5
3. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์        
3.1 ลักทรัพย์
11
9
3
1
3.2 วิ่งราวทรัพย์
-
-
-
-
3.3 ริบเอาทรัพย์
-
-
-
-
3.4 กรรโชกทรัพย์
-
-
-
-
3.5 ชิงทรัพย์
 
 
 
 
   -ชิงทรัพย์บาดเจ็บ
-
-
-
-
   -ชิงทรัพย์ไม่บาดเจ็บ
-
-
1
1
3.6 ปล้นทรัพย์
-
-
-
-
3.7 รับของโจร
-
-
-
-
3.8 ทำให้เสียทรัพย์
8
8
1
1
รวมกลุ่มที่ 3
19
17
5
3
4. คดีที่น่าสนใจ        
4.1 โจรกรรมรถ จยย.
1
1
-
-
4.2 โจรกรรมรถยนต์
1
-
-
-
4.3 โจรกรรมโค - กระบือ
-
-
-
-
4.4 โจรกรรมเครื่องมือเกษตร
-
-
-
-
4.5 ปล้นชิงรถโดยสาร
-
-
-
-
4.6 ปล้นชิงรถแท็กซี่
-
-
-
-
4.7 ข่มขืนและฆ่า
-
-
-
-
4.8 ลักพาเรียกค่าไถ่
-
-
-
-
4.9 ฉ้อโกงทรัพย์
1
1
2
-
4.10 ยักยอกทรัพย์
7
7
1
-
รวมกลุ่มที่ 4
10
9
3
-
5. คดีรัฐเป็นผู้เสียหาย
 
 
 
 
5.1 อาวุธปืน
 
 
 
 
1.5 วางเพลิง
 
 
 
 
   - อาวุธปืนธรรมดา
9
9
9
9
   - อาวุธปืนสงคราม
-
-
-
-
   - วัตถุระเบิด
-
-
-
-
5.2 การพนัน
 
 
 
 
   - การพนันทั่วไป
11
29
11
38
   - ฉลากกินรวบ
3
3
2
2
5.3 ยาเสพติดให้โทษ
 
 
 
 
   - กัญชา
2
2
10
12
   - แอมเฟตามีน (ยาบ้า)
38
40
161
165
   - เฮโรอีน
1
1
-
-
   - สารระเหย
2
2
-
-
   - อื่น ๆ
1
1
9
9
5.4 ปรามการค้าประเวณี
 
 
 
 
   - ซ่องโสเภณี
-
-
-
-
   -โสเภณีเด็ก
-
-
-
-
   -บังคับค้าประเวณี
-
-
-
-
5.5 สถานบริการ
 
 
 
 
   - สถานบริการผิดกฎหมาย
-
-
-
-
   -เปิด - ปิดเกินเวลา
-
-
-
-
5.6 โรงแรม
 
 
 
 
5.7 มีและเผยแพร่วัตถุลามก
 
 
 
 
รวมกลุ่มที่ 5
67
97
203
235
รวมทั้ง 5 กลุ่ม
122
146
219
246

ที่มา : สถานีตำรวจภูธรตำบลกลางดง
  วันที่ 8 มิถุนายน 2555