เทศบาลตำบลกลางดง
สภาพทั่วไป

https://www.google.com/maps/place/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%87/@14.636387,101.258681,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xb96a5139a139b189!8m2!3d14.636387!4d101.258681 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของเทศบาลตำบลกลางดง

1.สภาพทั่วไป

  1.1 ลักษณะที่ตั้ง / อาณาเขตและเขตการปกครอง

        เทศบาลตำบลกลางดง เป็นเทศบาลหนึ่งของอำเภอปากช่องครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบล คือ ตำบลกลางดงบางส่วนและตำบลพญาเย็นบางส่วน ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) มีระยะห่างจากจังหวัดนครราชสีมา 109 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอปากช่อง 23 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดสระบุรี 36 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯ 147 กิโลเมตร มีพื้นที่ 14.11 ตาราง กิโลเมตร (8,820.009 ไร่) แต่เดิมเป็นสุขาภิบาลกลางดง โดยมีประกาศกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งสุขาภิบาลกลางดง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2508 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 82 ตอนที่ 57 วันที่ 20 กรกฎาคม 2508 มีอาณาเขต ดังนี้

        ด้านเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางรถไฟ ตรง กม. 156 เส้นเขตเลียบตามริมทางรถไฟไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ตรง กม. 161

        ด้านตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่านถนนมิตรภาพตรง กม. 251 ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนมิตรภาพ 1,000 เมตร

        ด้านใต้ จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่4 ซึ่งตั้งอยู่เชิงเขาด้านตะวันออก ห่างจากศูนย์กลางถนนมิตรภาพ 1,000 เมตร

        ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่ 4 เลียบตามเชิงเขาไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพฟากใต้ จากหลักเขตที่ 5 เลียบตามริมถนนมิตรภาพฟากใต้ไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามปากทางถนนไปวัดถนนโค้งฟากตะวันตก จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือ ถึงปากทางถนนไปวัดถนนโค้งฟากตะวันตก แล้วเลียบตามริมถนนไปวัดถนนโค้งฟากตะวันตกไปทางทิศเหนือบรรจบหลักเขตที่ 1

         ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 9ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 มีผลใช้บังคับในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 จึงเป็นผลให้สุขาภิบาลทั่วประเทศ 980 แห่ง เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลสุขาภิบาลกลางดง จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลกลางดง ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา

  1.2 สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ

  1.2.1 สภาพภูมิประเทศ

        ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของเทศบาลตำบลกลางดง จะเป็นพื้นที่ราบและที่ลาดเอียงระหว่างภูเขาทางตอนเหนือของเทศบาลตำบลกลางดง ลักษณะเป็นลอนคลื่นและภูเขามีความสูงประมาณ 500 เมตร และทางตอนใต้จะเป็นภูเขาและเทือกเขามีความชันสูง ส่วนใหญ่จะปกคลุมด้วยป่าไม้มีความสูงประมาณ 900 เมตร

  1.2.2 ลักษณะภูมิอากาศ

        ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปในช่วงตอนกลางวันอากาศจะร้อนอุณหภูมิสูงแต่มีลม ในช่วงเย็นและ กลางคืนอากาศจะเย็น

        อุณหภูมิ

        ฤดูร้อน 34 - 40 องศาเซลเซียส
        ฤดูหนาว 16 - 20 องศาเซลเซียส
        ฤดูฝน 30 - 34 องศาเซลเซียส

        ภูมิอากาศ

        ตำบลกลางดงมีลักษณะของภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมมี 3 ฤดู
        1. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังอ่อนตัวลง ลมตะวันออกเฉียงใต้จากทะเลจีนใต้ และอ่าวไทยพัดเข้ามาแทนที่ แต่เนื่องจากอยู่ห่างจากอ่าวไทยมากประกอบกับประเทศไทยได้รับแสงแดดมากที่สุด จึงทำให้ลักษณะภูมิอากาศในช่วงนี้ร้อนและแห้งแล้ง จะมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน ประมาณ 38 องศาเซลเซียส
        2. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - กันยายน โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
        3. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม - มกราคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแต่อากาศจะหนาวเย็นอยู่ประมาณ 2 เดือน คือเดือนธันวาคมเดือนมกราคม อุณหภูมิต่ำสุดในเดือนธันวาคมประมาณ 16 องศาเซลเซียส