เทศบาลตำบลกลางดง
นโยบายการบริหารงาน


นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
นายประยูร  ศรีวัฒนวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลกลางดง


นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าหมายของการพัฒนา คือ "น้ำต้องไหล ไฟต้องสว่าง ทางต้องสะดวก "

(1) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ถนน ทางสาธารณะ ในเขตเทศบาลให้มีคุณภาพ มีประสิทธภาพ ได้มาตรฐาน

(2)  พัฒนาปรับปรุงการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกในกรสัญจรให้ความปลอดภัยบนท้องถนนตลอดจนจัดให้มีป้าย เครื่องหมาย บอกสถานที่ เส้นทางต่าง ๆ  เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการเดินทางของประชาชนทั่วไป

(3) พัฒนาเสริมสร้างป้องกันภัยทางธรรมชาติและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังชุมชน โดยการปรับปรุงระบบการระบายน้ำ

 

นโยบายการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

เป้าหมายของการพัฒนา คือ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถดูแลตนเองได้ในขั้นพื้นฐานได้รับบริการด้านสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน เสริมสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดปัญหายาเสพติด

(1) ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการ แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยดำเนินการให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล

(2) จัดสวัสดิการเพิ่มเติมให้กับ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการผู้ด้อยโอกาสอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็นจริง

(3) สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยให้ประชาชนได้ร่วมคิด ร่วมกำหนด ร่วมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

(4) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโครงการ ของ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชุมชน

(5) เพิ่มศักยภาพของบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV ) ติดตั้งตามจุดเสี่ยงและสถานที่สำคัญ ๆ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย

(6) จัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด สนองนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อย่างเป็นรูปธรรม

(7) ส่งเสริมสถาบันครอบครัวเพื่อเกราะป้องกันยาเสพติด เริมสร้างชุมชนสีขาวสนับสนุน ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ

(8) สนับสนุนส่งเสริมความสามารถของเด็กและเยาวชนในทุกๆด้าน เช่น กีฬา ดนตรี ศิลปะ วิชาการ อาชีพทุกแขนง ให้เป็นตัวแทนของเทศบาลในการแข่งขันทุกเวทีเพื่อเป็นประสบการณ์และสร้างชื่อเสียงให้กับเทศบาลกลางดง

(9) สนับสนุนสมาคมฌาปนกิจชุมชนเทศบาลตำบลกลางดงให้มีความมั่นคง

(10) ส่งเสริมด้านศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงสืบสานประเพณีและศิลปวัฒนธรรมในตำบลกลางดงให้คงอยู่และแพร่หลายอย่างต่อเนื่อง

นโยบายการพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายของการพัฒนา คือ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกลางดง มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม

(1) สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม โครงการและบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) เพื่อากรปฏิบัติการเชิงรุกในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้สามารถเข้ารับบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานได้ทั่วถึง 

(2) จัดให้มีและพัฒนาปรับปรุงสวนสาธารณะของเทศบาล ให้สวยงามมีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นที่ออกกำลังกายของประชาชน

(3) พัฒนาปรับปรุงงานด้านการรักษาความสะอาด โดยการปรับปรุงบ่อขยะปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบให้เกิดความร่มรื่นสวยงาม การกำจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ

นโยบายการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

เป้าหมายของการพัฒนา  คือ พัฒนาเทศบาลตำบลกลางดงให้เป็น องค์กรธรรมาภิบาล มีหลักการจัดการบริหารบ้านเมืองที่ดี มีศักยภาพและมาตรฐานในการให้บริการสาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่และพันธกิจขององค์กรตลอดจนเป็นหน่วยงานที่เข้าถึงปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

(1) ใช้หลักธรรมาภิบาล 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่าในการบริหารจัดการเทศบาลตำบลกลางดงโดยดำนินการตามแนวพระราชดำริ ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 

(2) ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้มีความรู้ ความสามารถโดยเฉพาะด้านวิทยาการและเทคนิคใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถนำความรู้มาปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

(3) พัฒนาปรับปรุงงานด้านการประชาสัมพันธ์ทุกรุปแบบ วิธีการ ให้การติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนกับเทศบาล มีความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง ส่งเสริมการรับรุ้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชน ได้เข้าถึง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินการของเทศบาลได้ในทุกระดับขั้นตอน

(4) พัฒนาปรับปรุงการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการลดขั้นตอนการทำงาน ความถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรม

(5) บริหารงานโดยให้ประชาชนเห็นว่า เทศบาลตำบลกลางดงและนักการเมืองรวมทั้งพนักงานเทศบาลเป็นองค์กรที่ถูกสร้างขึ้นโดยประชาชน เป็นของประชาชน และองค์กรนี้พร้อมรับใช้ประชาชน