เทศบาลตำบลกลางดง
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

" ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมส่งเสริม ร่วมพัฒนา ยึดความต้องการของประชาชน และประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาโดยเน้นการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ ชัดเจน โปร่งใส ปราศจากทุจริต บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน "