เทศบาลตำบลกลางดง
การบริการพื้นฐาน

 

การบริการพื้นฐาน

      ด้านโครงสร้างพื้นฐาน


   1. การคมนาคม / ขนส่ง

          เทศบาลตำบลกลางดง สามารถติดต่อกับตัวอำเภอปากช่อง และจังหวัดนครราชสีมา อำเภอมวกเหล็ก และจังหวัดสระบุรี ได้อย่างสะดวก ทั้งทางรถยนต์ และรถไฟ ดังนี้
          - ทางรถไฟ มีรถไฟหลายสายวิ่งผ่านได้แก่ สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ,สายกรุงเทพ - อุบลราชธานี สายกรุงเทพฯ - หนองคาย
          - ทางรถยนต์ เนื่องจากเทศบาลตำบลกลางดงเป็นเทศบาลแรกที่จะเดินทางสู่ภาคอีสานจึงเป็นเมืองหน้าด่านเป็นประตูสู่ภาคอีสานมีถนนสายหลักคือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ)ตัดผ่านเชื่อมภาคกลางและภาคอีสานทำให้การคมนาคมขนส่งทางรถยนต์ เป็นไปโดยความสะดวก สบาย รวดเร็ว มีรถยนต์โดยสารประจำทางวิ่งผ่านตลอดเวลา เช่น สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา,นครราชสีมา-ลพบุรี และสายกรุงเทพฯ-ไปภาคอีสานทุกจังหวัด

    2. การไฟฟ้า

          การบริการกระแสไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลกลางดงดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำบลกลางดง ได้รับกระแสไฟฟ้าจากไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่ตำบลหนองสาหร่าย การบริการกระแสไฟฟ้าในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลกลางดงสามารถให้บริการชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลกลางดง ประมาณ 1,300 ครัวเรือน

    3. การประปา

          เทศบาลตำบลกลางดง มีการใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค เป็นระบบประปาบาดาล ตั้งอยู่ที่บ้านชายเขาหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8 ตำบลกลางดง อยู่ในความดูแลของการประปาส่วนภูมิภาค สามารถให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกลางดงประมาณ 150 ครัวเรือน และมีการประปาส่วนภูมิภาคมวกเหล็กเป็นระบบประปาบาดาลอยู่ในความดูแลของการประปาส่วนภูมิภาค สามารถให้บริการประชาชนประมาณ 450 ครัวเรือน

    4. การสื่อสารและโทรคมนาคม

          การบริการสื่อสารภายในเขตเทศบาลตำบลกลางดงมีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข ตำบลกลางดง ตั้งอยู่ที่เลขที่ 50 หมู่ที่ 9 บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ( ถนนมิตรภาพ ) ซึ่งสามารถให้บริการดังนี้

          การบริการไปรษณีย์
             - จำหน่ายตราไปรษณียากร / ตราไปรษณีย์เพื่อการสะสม
             - ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
             - รับชำระภาษีรถประจำป
ี              - รับชำระค่าเบี้ยประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (บุคคลที่ 3)
             - จำหน่ายซองจดหมาย กล่อง ตู้รับไปรษณีย์ภัณฑ์ วัสดุกันกระแทก
             - พัสดุไปรษณีย์
             - ไปรษณีย์รับประกัน
             - ตู้ไปรษณีย์เช่า

          การบริการการเงิน
              - ไปรษณีย์ธนาณัติด่วนพิเศษ (EMS) / ไปรษณีย์ธนาณัติ
             - ธนาณัติ
             - ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์
             - ไปรษณีย์เก็บเงิน (พ.ก.ง.)

          บริการโทรคมนาคม
             - รับชำระค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ

ตารางแสดงการบริการด้านไปรษณีย์โทรเลขพัสดุภัณฑ์
ปี
ไปรษณีย์ภัณฑ์ลงทะเบียน
ไปรษณีย์ภัณฑ์รับรอง
พัสดุไปรษณีย์
นำจ่าย
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ในประเทศ
ต่างประเทศ
ไปรษณีย์ตามบ้าน
ไปรษณีย์ภัณฑ์รับรอง
พัสดุ
2550
2,947
293
1,229
1,205
3
611,733
1,731
3,117
2551
4,128
39
648
1,104
5
252,450
1,180
1,782
2552
5,130
91
1,710
941
16
243,675
1,140
1,642
2553
4,875
84
1,607
1,280
21
270,000
5,844
1,892
2554
5,400
300
1,440
1,080
12
324,000
1,080
1,900


ที่มา : ไปรษณีย์ตำบลกลางดง วันที่ 30 พฤษภาคม 2555

    5. การจราจร

          ระบบการจราจรในเขตเทศบาล สามารถรองรับยานพาหนะที่สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกสบายเนื่องจากมีถนนภายในเขตเทศบาลสายหลักทั้ง 27 สาย เช่น ถนนเทศบาล 1, ถนนเทศบาล 2 เป็นต้น และถนนสายรอง (ตรอก,ซอย) อีก 80 สาย เช่น ถนนเทศบาล 22 ซอย 2 เป็นต้น

    6. การใช้ที่ดิน

          เทศบาลตำบลกลางดงมีขนาดพื้นที่ 14.11 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 8,820.009 ไร่ โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินไปเป็นพื้นที่ชุมชนร้อยละ 10.53 ของพื้นที่ชุมชนทั้งหมด รายละเอียดของการใช้ที่ดินแต่ละประเภทมีดังนี้
           1)ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย บ้านพักอาศัยของชุมชนเทศบาลตำบลกลางดง ส่วนใหญ่จะเรียงไปตามถนนมิตรภาพ และถนนเทศบาล 13 โดยมีการพักอาศัยอย่างหนาแน่นบนถนนมิตรภาพทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่บริเวณปากทางถนนเทศบาล 13 จนถึงปากทางถนนเทศบาล 17 และบริเวณตลาดสดเทศบาล จนถึงบริเวณหน้าสถานีรถไฟกลางดงอีกแห่งหนึ่ง ส่วนบริเวณอื่นๆ จะมีการพักอาศัยเบาบาง กระจายลงไปเป็นลำดับในลักษณะบ้านสวนเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยของชุมชนเทศบาลตำบลกลางดงจะมีพื้นที่ประมาณ 348.097 ไร่ หรือคิดเป็น ร้อยละ 3.947 ของพื้นที่เทศบาลทั้งหมด

           2) ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม ย่านพาณิชยกรรมของเทศบาลตำบลกลางดง จะมีพื้นที่ประมาณ 48.51 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.55 ของพื้นที่เทศบาลทั้งหมด โดยแบ่งเป็นย่านพาณิชยกรรมออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ดังนี้
          - ย่านพาณิชยกรรมเดิมบริเวณสถานีรถไฟและพื้นที่ใกล้เคียง สภาพโดยทั่วไปเป็นอาคารไม้ปลูกเรียงแถวอยู่บริเวณตอนปลายของถนนเทศบาล 13 และบริเวณใกล้เคียงจะเป็นที่ตั้งของตลาดสดเทศบาล
          - ย่านพาณิชยกรรมใหม่ บริเวณปากทางถนนเทศบาล 13 และบริเวณสองฝั่งของถนนมิตรภาพ ในบริเวณนี้จะเป็นตึกแถว บ้านแถว หรือเพิงที่จัดจำหน่ายขายส่งและขายปลีกผลไม้ตามฤดูกาล เช่น น้อยหน่า ลิ้นจี่ ฯลฯ และบริเวณตลาดผลไม้กลางดง ริมถนนมิตรภาพปากทางเข้าวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม และบริเวณฝั่งตรงข้าม ซึ่งย่านการค้าในส่วนนี้มีกลุ่มเป้าหมายในการจำหน่ายผลไม้ให้กับนักท่องเที่ยว และผู้ที่เดินทางสัญจรผ่านไปมา

           3)ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ บริษัท ไมเนอร์ชีส จำกัด , บริษัท ไมเนอร์แดรี่ จำกัด (เป็นบริษัทผลิตเนย ไอศกรีม) ,บริษัท พรีเมียร์ แดรี่ฟูดส์ จำกัด (ผลิตเนยแข็ง) ,บริษัท H.T.M นอร์ทอีสต์ จำกัด (ผลิตสี ) ,โรงงานหล่อกระทะ,โรงงานทำตะหลิว และมีโกดังเก็บเมล็ดพันธ์ยูนิซีส โรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้าเหล่านี้จะตั้งอยู่บริเวณถนนมิตรภาพเป็นส่วนใหญ่ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมจะมีอยู่ประมาณ 29.988 ไร่หรือคิดเป็นร้อยละ 0.34 ของพื้นที่เทศบาลทั้งหมด

           4) ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา สถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลกลางดง ได้แก่ โรงเรียนวัดกลางดง โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางดง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยเทศบาลตำบลกลางดง พื้นที่ 29.4 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.333 ของพื้นที่เทศบาลทั้งหมด

           5) ที่ดินประเภทสถานที่ราชการ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การใช้ที่ดินประเภทนี้ประกอบด้วย สถานีตำรวจภูธรตำบลกลางดง, สถานีรถไฟตำบลกลางดง, สำนักงานเทศบาลตำบลกลางดง,โรงพยาบาลสุขภาพชุมชนกลางดง, สำนักงานเทศบาลตำบลสีมามงคล, ที่ทำการไปรษณีย์, สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลกลางดง , ตลาดสดเทศบาลตำบลกลางดง และที่ทิ้งขยะของเทศบาลตำบลกลางดง พื้นที่ที่ใช้เพื่อการนี้มีทั้งสิ้น 30.814 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.34 ของพื้นที่เทศบาลทั้งหมด

           6) ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ในเขตเทศบาลตำบลกลางดงมีวัดในพุทธศาสนา 4 แห่ง ได้แก่ วัดกลางดง วัดถนนโค้ง วัดมิตรภาพวนาราม และวัดมิตรภาพ 2 นอกจากนี้ยังประกอบด้วย ศาลเจ้ากลางดงมีจำนวน 2 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณถนนเทศบาล 13 (ใกล้สถานีรถไฟกลางดง) หมู่ 11 และหมู่ที่ 13 โดยมีพื้นที่ทั้งสิ้น 72.45 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.821 ของพื้นที่เทศบาลทั้งหมด

           7) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม การใช้ที่ดินประเภทนี้เป็นการใช้ประโยชน์ในที่ดินมากที่สุดในเขตเทศบาลตำบลกลางดง คือ มีอยู่ตั้ง 7,837.334 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 88.859 ของพื้นที่เทศบาลทั้งหมด การเกษตรในชุมชนจะเป็นการใช้พื้นที่เพื่อการปลูกพืชไร่ และพืชสวน เช่น น้อยหน่า ขนุน มะละกอ ข้าวโพด ลำไย ลิ้นจี่ กล้วย ดาวเรือง ผักต่าง ๆ มะม่วง เป็นต้น

ตารางแสดงประเภทการใช้ที่ดินในเขตเทศบาลตำบลกลางดง
ประเภทการใช้ที่ดิน
ไร่
ร้อยละ
1. ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
348.097
3.947
2. ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
48.51
0.55
3. ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
29.988
0.34
4. ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
29.4
0.333
5. ที่ดินประเภทสถานที่ราชการ สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
23.814
0.27
6. ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา
7,837.334
88.859
7. ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
10.584
0.12
8. พื้นที่ว่าง
401.31
4.55
9. ถนน , ทางรถไฟ
18.522
0.21
10. คลอง ลำราง    
รวม
8,820.009
100


      ที่มา : งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลกลางดง วันที่ 25 เมษายน 2555

       ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      1. แหล่งน้ำ

           1) คลอง ลำธาร ห้วย จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ คลองตาดำ

      2. ขยะ

           ในเขตเทศบาลมีประมาณ 20 ตัน / วัน สามารถเก็บและกำจัดได้จำนวน 18 ลบ.หลา/วัน มีการกำจัดขยะโดยวิธีขุดหลุมฝังกลบ และมีรถยนต์สำหรับเก็บขยะจำนวน 2 คัน มีแหล่งที่ดินสำหรับกำจัดขยะมีจำนวน 2 แห่ง คาดว่าจะสามารถกำจัดขยะได้อีก 10 ปี ซึ่งที่ดินดังกล่าวเทศบาลเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน