เทศบาลตำบลกลางดง
วัด/โรงเรียน

 

โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลกลางดง

    การศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

       การศึกษา ในเขตเทศบาลตำบลกลางดง มีโรงเรียน 2 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางดง ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเรียนเทศบาลตำบลกลางดง และศูนย์เด็กเล็กของเอกชนจำนวน 1 แห่ง สามารถให้บริการการศึกษาในระดับ อนุบาล - มัธยมศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

       1. โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม ซึ่งตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลกลางดงเนื้อที่ประมาณ 9.2 ไร่ โดยมีจำนวนนักเรียนและครู ดังนี้
            - ผู้อำนวยการ 1 คน
            - ครู 23 คน แยกเป็น ชาย 5 คน หญิง 18 คน
            - ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน
            - ภารโรง 1 คน แยกเป็น ชาย 1 คน หญิง - คน
            - จำนวนนักเรียนทั้งหมด 388 คน แยกเป็น ชาย 200 คน หญิง 188 คน
            - ชั้นอนุบาล จำนวน 40 คน แยกเป็น ชาย 16 คน หญิง 24 คน มีห้องเรียน 2 ห้อง
            - ชั้นประถม จำนวน 317 คน แยกเป็น ชาย 200 คน หญิง 117 คน มีห้องเรียน 10 ห้อง
            - ชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 112 คน แยกเป็น ชาย 65 คน หญิง 47 คน มีห้องเรียน 5 ห้อง
            อัตราครู : นักเรียน = 1 : 17 คน
            มีอาคารเรียนรวมทั้งหมด 4 หลัง จำนวนห้องเรียนรวมทั้งหมด 18 ห้อง
           ที่มา : โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
            วันที่ 27 พฤษภาคม 2554


        2. โรงเรียนวัดกลางดง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณวัดกลางดงริมทางรถไฟใกล้ตลาดใน ตำบลกลางดง เนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ โดยมีจำนวนนักเรียน และครู ดังนี้
            - ผู้อำนวยการ 1 คน
            - ครู 20 คน แยกเป็น ชาย 7 คน หญิง 13 คน
            - ภารโรง 1 คน แยกเป็น ชาย 1 คน หญิง - คน
            - พนักงานราชการ จำนวน 1 คน
            - จำนวนนักเรียนทั้งหมด 395 คน แยกเป็น ชาย 210 คน หญิง 219 คน
            - ชั้นอนุบาลจำนวน 69 คน แยกเป็น ชาย 38 คน หญิง 31 คน มีห้องเรียน 4 ห้อง
            - ชั้นประถมจำนวน 231 คน แยกเป็น ชาย 93 คน หญิง 138 คน มีห้องเรียน 12 ห้อง
            - ชั้นมัธยมศึกษา 95 คน แยกเป็น ชาย 44 คน หญิง 51 คน มีห้องเรียน 3 ห้อง
            อัตราครู : นักเรียน = 1: 20 คน
            มีอาคารเรียนรวมทั้งหมด 2 หลัง จำนวนห้องเรียนรวมทั้งหมด 22 ห้อง
            ที่มา : โรงเรียนวัดกลางดง
            วันที่ 27 พฤษภาคม 2555


       3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกลางดง ตั้งอยู่ในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลกลางดง รับเลี้ยงเด็กเล็กก่อนวัยเรียนโดยมีเด็กเล็ก จำนวน 66 คน มีครูพี่เลี้ยง 3 คน
       4. ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเรียนเทศบาลตำบลกลางดง ตั้งอยู่ ตั้งอยู่ในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลกลางดง เป็นสถานรับเลี้ยงก่อนวัยเรียน โดยมีเด็ก จำนวน 61 คน มีครูพี่เลี้ยง 2 คน

 วัดในเขตเทศบาลตำบลกลางดง

       การศาสนา ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม

       ในเขตเทศบาลตำบลกลางดง มีพุทธสถาน 4 แห่งและคริสต์สถาน 1 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

       1. วัดมิตรภาพวนาราม
       - ตั้งอยู่ที่เลขที่ 64 หมู่ที่ 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลกลางดง
       - เนื้อที่ประมาณ 25 ไร่
       - จำนวนพระสงฆ์ 30 รูป
       - จำนวนสามเณร - รูป
       - จำนวนแม่ชี - รูป
       - ศิษย์วัด 2 คน
       ที่มา : วัดมิตรภาพวนาราม
        วันที่ 28 เมษายน 2555

       2. วัดมิตรภาพ 2
       - ตั้งอยู่ข้างถนนมิตรภาพ ตำบลกลางดง
       - เนื้อที่ประมาณ 26 ไร่
       - จำนวนพระสงฆ์ 2 รูป
       - จำนวนสามเณร - รูป
       - จำนวนแม่ชี 1 รูป
       - ศิษย์วัด 2 คน
       ที่มา : วัดมิตรภาพ 2
       วันที่ 28 เมษายน 2555

       3. วัดถนนโค้ง
       - ตั้งอยู่ที่เลขที่ 84 หมู่ที่ 8 ถนนเทศบาล 1 ตำบลกลางดง
       - เนื้อที่ประมาณ 23 ไร่
       - จำนวนพระสงฆ์ 10 รูป
       - จำนวนสามเณร 3 รูป
       - จำนวนแม่ชี - รูป
       - ศิษย์วัด 5 คน
       ที่มา : วัดถนนโค้ง
       วันที่ 28 เมษายน 2554

       4 . วัดกลางดง
       - ตั้งอยู่ที่เลขที่ 806 หมู่ที่ 12 ตำบลกลางดง
       - เนื้อที่ประมาณ 20 ไร่
       - จำนวนพระสงฆ์ 12 รูป
       - จำนวนสามาเณร - รูป
       - จำนวนแม่ชี - รูป
       - ศิษย์วัด 2 คน
       ที่มา : วัดกลางดง
       วันที่ 28 เมษายน 2555

       5. วัดคาทอลิก ศาสนาสถานใช้ประกอบพิธีทางคริสต์ศาสนาเฉพาะในวันอาทิตย์ โดยมีสถานที่ตั้งอยู่ในบริเวณ สถานเลี้ยงเด็กรุ่งอรุณ เนอสเซอรี่ เลขที่ 146 หมู่ที่ 13 เนื้อที่ประมาณ 2 งาน