เทศบาลตำบลกลางดง
ประวัติความเป็นมา

 

 ประวัติความเป็นมาเทศบาลตำบลกลางดง

            เทศบาลตำบลกลางดงมีพื้นที่ 14.11  ตารางกิโลเมตร  ( 8,820.009  ไร่ ) แต่เดิมเป็นสุขาภิบาลกลางดง ด้วยมีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 9ก  วันที่ 24   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2542  มีผลใช้บังคับในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542  จึงเป็นผลให้สุขาภิบาลทั่วประเทศ 980 แห่งเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล สุขาภิบาลกลางดงจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลกลางดง ตั้งแต่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา