เทศบาลตำบลกลางดง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางอุษา ธรรมจักร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

 

นางสาวอริษราวัลย์ ทุมสิงห์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นางประนอม จันทราภิรมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายเอี่ยม มงคลศร
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)


นายสมหมาย แก้วระหัน
คนงานประจำรถขยะ


นายอ๊อด สวยสะอาด
คนงานประจำรถขยะ


นายวิเชียร แก้วการุณ
คนงานประจำรถขยะ


นายสมนึก พันธุ์วงศ์
คนงานประจำรถขยะ


นายจำเนียร มงคลศร
คนงานประจำรถขยะ


นายสุทัศน์ สองเมือง
คนงานประจำรถขยะ


นายอนุรักษ์ สีเพ็ชร
คนงานประจำรถขยะ


นายทูลใจ ศรีสว่าง
คนงานประจำรถขยะ


นายทรงพล อ่ำพันธุ์
คนงานทั่วไป


นางอำไพ สบายเขต
คนงานทั่วไป