เทศบาลตำบลกลางดง
กองการศึกษา

ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

นางสาวภัทริน โพธิ์มั่น
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสาวลลิตร สงวนพัฒน์
ครูชำนาญการ


นางสาวพิมลวรรณ โต๊ะทอง
ครู


นางสาวศิริลักษณ์ แป้สูงเนิน
ครู


ว่าง
ครู


ว่าง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวณรินชญา ต่ายทรัพย์
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวบุษบา ดีสาย
คนงานทั่วไป